ZARZĄDZENIA

I INFORMACJE

 

 

Konsultacje dla uczniów

Zmiany w rozporządzeniach MEN

Zarządzenie - dyplomy

Zarządzenie - matury

Zarządzenie CEA w sprawie opłat dla cudzoziemców

Wnioski wakacyjne

Termomodernizacja

Szkolenie RODO

Nadgodziny

Informacja 27 marca

Zarządzenie 26 marca

Zarządzenie 24 marca

Zarządzenie 19 marca

Zarządzenie CEA

 

 

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!!!

Na stronie MEN w wytycznych GIS, MZ, MEN czytamy, że od 25 maja 2020 szkoły  organizują  konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Zaś od 1 czerwca  2020 szkoły umożliwiają konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W związku z trwającą w budynku naszej szkoły termomodernizacją wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji dla swoich uczniów poprzez platformę Microsoft Teams oraz przez Librusa. Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami za pośrednictwem tych narzędzi, jak również drogą mailową, bo wielu nauczycieli podało uczniom też swoje adresy mailowe, na które można przesyłać prace.

W razie potrzeby spotkania się osobiście z nauczycielem danego przedmiotu prosimy uczniów o zgłoszenie takiej potrzeby do wychowawcy, który przekaże ją dyrektorowi szkoły. Następnie dyrektor wyznaczy miejsce i czas spotkania zapewniając wszystkie środki bezpieczeństwa.

Magdalena Woźniak

 

 

 

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIACH MEN

 

 

https://prawo.cea-art.pl/zmiany-rozporzadzen-men-covid-19-dotyczace-szkolnictwa-artystycznego/

 

 

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2020

 

 

POBIERZ

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO 2020

 

zarzadzenie_matury.jpg

 

 

POBIERZ

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CEA 

W sprawie wyskości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

POBIERZ

 

 

WNIOSKI WAKACYJNE

Proszę o wypełnienie i odesłanie WNIOSKÓW,,wakacyjnych” .Wypełniają wszyscy pracownicy administracji i obsługi oraz tylko nauczyciele starający się o dofinansowanie do wypoczynku dziecka. Termin do 8 maja 2020.Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

 

Proszę odesłać skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku na adres :zpspwaw.adm@wp.pl

POBIERZ WNIOSEK

 

Wojciech Szymaniak

 

 

 

PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ

UWAGA!

dot. prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły.

 

 

Proszę wszystkich Państwa Pedagogów o przygotowanie sal lekcyjnych, w taki sposób, aby firma mogła odebrać budynek szkoły i rozpocząć prace z zakresu termomodernizacji. Należy:

 • spakować wszystkie sprzęty oraz dokumenty, które są niezbędne do pracy dydaktycznej,

a następnie wystawić spakowane przed pracownię. Rzeczy te będą schowane i przechowywane w kontenerze, który stoi na boisku szkolnym.

 • odpowiednio zabezpieczyć materiały niezbędne do ewentualnej zdalnej klasyfikacji uczniów tj. zabrać do domu, przegrać na odpowiednie nośniki elektroniczne.

Wszystkie pozostawione rzeczy w pracowniach, będą traktowane jako śmieci i stopniowo utylizowane.

W związku z powyższym, proszę nauczycieli o przychodzenie do szkoły, w godzinach 9.00 – 14.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z kierownikiem adm. tel. 512 090 716

 

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE RODO

Zarządzenie dyrektora PLSP – dr Beaty Lewińskiej.

w sprawie :         w sprawie obowiązkowego szkolenia RODO z zasad 
przetwarzania danych osobowy dla wszystkich
pracowników PLSP, które zostanie zorganizowane
w dniu 16.04.2020r.


    Dnia 16 kwietnia 2020r. /czwartek/ o godzinie 9:00 na platformie Microsoft Teams rozpocznie się bezwzględnie obowiązkowe szkolenie RODO dla wszystkich pracowników szkoły  /nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi/. Przewidywana godzina zakończenia ww. szkolenia to 10:30.
Dla osób które ze względów technicznych nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu online na portierni szkoły zostanie udostępniony laptop z nagranym, ww. szkoleniem.

 

 

NADGODZINY

Szanowni Państwo!
Dotychczas zostały wypłacone godziny ponadwymiarowe dla wszystkich nauczycieli, którzy mają te godziny w swoim planie, a przypadały do czasu zawieszenia zajęć szkolnych, czyli do 11 marca włącznie.
W okresie od 16 do 24 marca niektórzy nauczyciele realizowali swój plan, pozostali nie. Od 25 marca nastąpił obowiązek nauczania zdalnego, zatem wszyscy nauczyciele, którzy go podjęli za okres 25-31 marca będą mieć wypłacone godziny ponadwymiarowe. Ci nauczyciele, którzy realizowali nauczanie zdalne w okresie od 16 marca do 24 marca też będą mieli naliczone nadgodziny. W tym celu proszę o przesłanie pobranej ze strony internetowej i wypelnionej TABELI GODZIN PONADWYMIAROWYCH do kierownika W. Szymaniaka na podany na stronie adres (zpspwaw.adm@wp.pl) do 25 kwietnia. Tabela musi ujmować godziny ponadwymiarowe prawdziwie realizowane przez nauczycieli od zawieszenia nauki do dnia 25 kwietnia.
Dyrektor PLSP
Beata Lewińska

TABELA

Adres do przesłania zpspwaw.adm@wp.pl

 

INFORMACJA Z DNIA 27 MARCA 2020 ROKU

W sprawie uzupełniania dziennika elektronicznego.

 

Od 25 marca proszę wpisywać w dzienniku tematy zrealizowanych zajęć a w miejscu obecności proszę zaznaczać uczniom "zwolniony".

 

DYREKCJA PLSP

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PLSP im. W. Gersona w Warszawie numer 192 z dnia 26 marca 2020 roku


W sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej przeprowadzanej w formie zdalnej w dniach 31 marca-3 kwietnia.

 

Zarządzam obrady zdalne Rady Pedagogicznej PLSP im. W. Gersona w Warszawie, która odbędzie się w dniach 30 marca do 2 kwietnia

Porządek Rady:

 1. Klasyfikacja końcowa klasy IV a

 2. Klasyfikacja końcowa klasy IV b

 3. Opiniowanie wniosków o nagrody jubileuszowe 75-lecia PLSP: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA 


Przebieg Rady:

 1. W dniu 31 marca wychowawcy klas IV zamieszczają w dzienniku elektronicznym w wiadomości kierowanej wyłącznie do nauczycieli sprawozdanie do klasyfikacji (takie, jak na Radę Stacjonarną) z ocenami zachowania. Jeżeli uczeń ma z jakiegokolwiek przedmiotu wystawiony stopień niedostateczny proszę, aby w załączniku było to uzasadnione.  

 2. W dniu 31 marca Dyrektor szkoły zamieszcza w wiadomości  kierowanej wyłącznie do nauczycieli listę osób dla których przygotowane zostały wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem. Ponieważ jest to punkt 3 obrad, każda nagroda oznaczona zostaje w ogłoszeniu osobno wg zasady: 3.1, 3.2, 3.3….

 3. Od 31 marca do 2 kwietnia nauczyciele przesyłają do protokolantki Rad Pedagogicznych – p. Dominiki Szwed na adres dsz00@wp.pl informację w następującej formie:

  3-tabelka.jpg
   

 4. 2 kwietnia P. Dominika Szwed Przygotowuje protokół Rady Pedagogicznej i przesyła go do dnia 3 kwietnia Dyrektorowi PLSP oraz zamieszcza w wiadomości E-Librus kierowanej wyłącznie do nauczycieli.

 5. Wszystkie przesłane dokumenty P. Dominika Szwed zachowuje i przekazuje wydruki Wicedyrektorom po przywróceniu normalnych zajęć szkolnych.

   

DYREKTOR PLSP
dr Beata Lewińska

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE RADY PEDAGOGICZNEJ (DOC)

 

Zarzadzenie_3_nowe.jpg

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PLSP im. W. Gersona w Warszawie numer 191 z dnia 24 marca 2020 roku.


W sprawie realizowania podstaw programowych w formie pracy zdalnej.


Zarządzam od 25 marca 2020 roku obowiązek realizowania podstaw programowych przedmiotów ujętych w planie nauczania dla każdej klasy PLSP w Warszawie.
Dalsza praca zdalna może być realizowana w dowolnej formie umożliwiającej kontakt z uczniem i otrzymywaniem od niego informacji zwrotnej, np. za pomocą ogólnie dostępnych platform, poprzez przesyłanie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz poprzez zlecanie zadań a następnie ich kontrolowanie.
Jednocześnie informuję, że mogą Państwo (i powinni wstawiać oceny za realizowane zadania). Szczególnie proszę o pozytywne wzmacnianie tych uczniów, którzy podejmą współpracę.
Jednocześnie przypominam, że każdy nauczyciel jest zobowiązany, żeby do 26 marca przesłać sprawozdanie drogą mailową na adres sekretariatu szkoły z wykonanych działań. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce DOKUMENTY/DO POBRANIA/INNE/PRACA ZDALNA-TABELA SPRAWOZDAWCZA.
Można też poprosić o jego przesłanie wicedyrektor Magdalenę Woźniak, wicedyrektor Bożenę Mierzwiak lub pegagog Magdalenę Kacałę.
 

DYREKTOR PLSP
dr Beata Lewińska

 

IMG_20200324_090833_1.jpg

 

 


ZARZĄDZENIE DYREKTORA PLSP im. W. Gersona w Warszawie numer 190 z dnia 19 marca 2020 roku 

 

W sprawie pracy zdalnej i jej dokumentowania


W związku z zaistniałą w kraju sytuacją i odwołaniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć stacjonarnych w szkołach deleguję wszystkich pracowników do jak najszerszego zakresu pracy zdalnej.

W przypadku nauczycieli, aby mogli mieć wypłacone normalne wynagrodzenie, proszę o prowadzenie zajęć w dowolnej formie umożliwiającej kontakt z uczniem, np. za pomocą ogólnie dostępnych platform, poprzez przesyłanie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz poprzez zlecanie zadań a następnie ich kontrolowanie. Jednocześnie proszę o dokładne oszacowanie czasu zajęć, gdyż nauczyciele którzy już podjęli pracę zdalną - w niektórych przypadkach - zasypują uczniów taką liczbą zadań, których uczniowie nie są w stanie wykonać. Proszę też wziąć pod uwagę, że nie wszyscy uczniowie mają pełny dostęp do komputera, dlatego niektóre zadania mogą być napisane ręcznie, a następnie zeskanowane lub sfotografowane i przesłane do sprawdzenia.

Bardzo proszę o pozytywne wzmacnianie tych uczniów, którzy podejmą współpracę (na przykład poprzez pozytywne oceny)
Każdy nauczyciel jest zobowiązany, żeby do dnia 26 marca przesłać sprawozdanie drogą mailową na adres sekretariatu szkoły z wykonanych działań.

W przypadku pracowników administracji i obsługi proszę o wykonywanie pracy zdalnej w takim zakresie, jaki jest możliwy. Wyjątkiem są ustalone przez kierownika administracyjnego dyżury i praca, która musi być wykonywana jedynie na terenie budynku.

Dyrektor PLSP
dr Beata Lewińska

 

ZARZĄDZENIE
 


ZARZĄDZENIE OD CEA W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO